Bygga flerbostadshus med smart och bra ventilation

Om du funderar på att bygga flerbostadshus, kommer du att märka att ventilationen är ett av de viktigare delmomenten, självklart som källa till frisk luft, men också som en viktig komponent i energiåtervinningen.

Frisk luft och minimal energiåtgång

Alla bostäder behöver bra ventilation. Gamla hus byggdes med självdragsventilation, något som fungerade ganska bra, så länge det fanns god tillgång på billig uppvärmning. Med stigande energipriser blev isolering och energibesparing prioriterade faktorer, såväl i villor som flerbostadshus. Byggnader som byggs idag är optimerade för minimal energiåtgång och behagligt inomhusklimat. Förutom god isolering och dörrar/fönster med bra u-värden, ställer det krav på en fungerande, mekanisk ventilation, som dessutom har en effektiv energiåtervinnin

Bygga flerbostadshus med utrymmeskrävande ventilationskanaler

I flerbostadshus måste man ofta dra ventilationskanaler – rör och trummor – till centralt placerade fläktar. Rören kan byggas in i ”dubbla” innertak eller i andra dolda utrymmen, men det betyder att ventilationssystemet stjäler byggnadsvolym och gör bjälklagshöjden onödigt hög. Projekteringen kan också vara komplicerad, att skapa ett välbalanserat system i ett större flerbostadshus kan ibland vara krävande. Underhållsfrågan kan också vara värd att beakta. Principen ”ju större system, desto mer underhåll” gäller för många teknikområden, även för ventilation.

Bara små fläktar i väggarna, även i flerbostadshus

En smart och enkel lösning på ventilation i flerbostadshus är små fläktenheter i ytterväggarna i de utrymmen som ska ventileras. De olika fläktarna samarbetar parvis, så att de t ex växelvis står för till- eller frånluften. Varje fläktenhet har en inbyggd värmeväxlare, gjord av keramik Stenen absorberar värmen ur frånluften och tillför värme till tilluften, när fläktaggregaten byter luftriktning. 80-90 % av värmen stannar på detta sätt kvar inomhus. Enkelt, utrymmesbesparande och smart. Tekniken brukar kallas decentraliserad ventilation med iv Smart + som hjärtat i systemet en bra lösning för att bygga flerbostadshus.

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Bygga flerbostadshus med ventilation färdigt från fabrik

Håltagningen i fasaderna är minimal och dragningen av ledningar för 24 V är enkel. Ventilationen installeras färdig på fabrik i prefabricerade väggar eller moduler. Som exempel använder Husconcept och Tornedalshus prefabricerade väggar med decentraliserad ventilation monterad. Med färdiga hål i fasaderna och monterade VP-rör för lågvoltsledningarna. Systemet gör det också betydligt enklare att hantera brandcellsindelningen, en nog så viktig faktor i ett flerbostadshus.

Ny teknik behöver inte vara utrymmeskrävande, det är snarare ett signum för modern och effektiv teknologi: enkel, utrymmessnål, energieffektiv och hög verkningsgrad. Och detta är något som i högsta grad gäller för ett decentraliserat ventilationssystem, något att titta närmare på, vare sig du bygger villa eller flerbostadshus. Mer om att bygga flerbostadshus hittar du i vår artikel ”Ska du bygga ett hyreshus?” Mer om smart ventilation läser du också på www.energybuilding.se

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!